پزشکان نیکوکار خیریه سنا

گزارش جراحی زاید شکمی کودک ایلامی توسط پزشکان نیکوکارسنا

 درتابستان اخير براى كمك به فرزندان يك خانواده بسيار محروم ايلامى كه بشدت از فقر مالى و بيمارى جسمى رنج مى بردند،كمپينى به راه افتاده بود واز طريق فضاى مجازى و گروه هاى خير براى آنها درخواست كمك شده بود.خانم دكتر ابراهيمى از گروه خيران نازنين سنندج مشخصات آنها را براى  خیریه سنا فرستادند و درخواست ادامه