پزشکان نیکوکار

جراحی بیمار مبتلا به تومور مغزی توسط تیم پزشکان نیکوکار خیریه سنا

بیمار خانم م_ن45 ساله مى باشند بيمارى ايشان از يك سال و نيم قبل با تشنج شروع شده كه تشنج ها تكرار شونده بوده و بتدريج بيشتر شده كه گاهى به هفته اى چند بار نيز مى رسيده است ايشان در بيجار چندين بار به بيمارستان مراجعه مى كنند و براى ايشان(سي تى اسكن يا ام ار اى) درخواست شده و با توجه به نبود اين ادامه

گزارش جراحی زاید شکمی کودک ایلامی توسط پزشکان نیکوکارسنا

 درتابستان اخير براى كمك به فرزندان يك خانواده بسيار محروم ايلامى كه بشدت از فقر مالى و بيمارى جسمى رنج مى بردند،كمپينى به راه افتاده بود واز طريق فضاى مجازى و گروه هاى خير براى آنها درخواست كمك شده بود.خانم دكتر ابراهيمى از گروه خيران نازنين سنندج مشخصات آنها را براى  خیریه سنا فرستادند و درخواست ادامه