سپید جامگان نیکوکار سنا

درباره خیریه سنا

خیریه سپید جامگان نیکوکار سنا خیریه بر آمده از جامعه پزشکی میباشد با شماره ثبت 41358 که بر سه محور آموزش، اشتغال و درمان در حال فعالیت میباشد . ادامه