خیرین

راه اندازی سامانه «سرپناه» برای تعامل با خیران حوزه مسکن

احمدرضا دالوند در نشست خبری با تشریح عملکرد و برنامه های کمیته امداد در حوزه مسکن افزود: از مجموع خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، تعداد ۱۵۰ هزار خانوار بدون مسکن بوده و در اولویت دریافت مسکن قرار دارند. وی در خصوص رویکرد های کمیته امداد در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: توجه به مسکن مددجویان مناطق ادامه