خرید آبسرکن

گزارش فعالیت خیریه سنا در نخستین گام- شهریور 95

گزارش فعالیت از ماه نخست :به عنوان اولین قدم با پیشنهاد همکاری جهت یک مدرسه در نقطه ای محروم در قزوین یک دستگاه آب سرد کن خریداری گردید که مبلغ آن با حمایت سیستم به حساب این دوست پیشنهاد دهنده واریز شد.در دومین قدم با پیشنهاد همکار گرامی خانم دکتر سحر جلالی از شهر رشت جهت فراهم کردن دیه یک فرد ادامه