جراحی تومور مغزی

جراحی بیمار مبتلا به تومور مغزی توسط تیم پزشکان نیکوکار خیریه سنا

بیمار خانم م_ن45 ساله مى باشند بيمارى ايشان از يك سال و نيم قبل با تشنج شروع شده كه تشنج ها تكرار شونده بوده و بتدريج بيشتر شده كه گاهى به هفته اى چند بار نيز مى رسيده است ايشان در بيجار چندين بار به بيمارستان مراجعه مى كنند و براى ايشان(سي تى اسكن يا ام ار اى) درخواست شده و با توجه به نبود اين ادامه