اهدایکفش

اهدای کفش میان دانش آموزان محروم زابل خرداد 99

🖊  گزارش خرداد ماه توزیع کفش📍 سال99📍اهدای کفش✅ توزیع کفش میان دانش آموزان نیازمند مدارس روستایی زابل،استان سیستان بلوچستان👇📕همیار دانش آموزان با استعداد کم برخوردار باشیم 👇📌 طرح بورسیه دانش آموزان محروم از تحصیل✅لینک پرداخت آنلاین:https://bahamta.com/30979-8608921 ادامه