اهدای سمعک

اهدای سمعک به کودکی در بیجار توسط خیریه سنا

پسر بچه اى ١٤ساله به نام  ع -ر با كاهش شديد شنوايى ،توسط پزشك معالج براى تهيه سمعك معرفى شده بود ، به والدين اين كودك اعلام شده بود كه مبلغى بيش از ده ميليون تومان براى تهيه اين سمعك ويژه بايد آماده داشته باشند و خانواده اين كودك بسياراز نظر مالى ضعيف بوده وحتى قادر به تامين هزينه رفت و بر گشت به ادامه