وضعیت پروژه: پروژه های تکمیل شده

گزارش فعالیت از ماه نخست :

  1. به عنوان اولین قدم با پیشنهاد همکاری جهت یک مدرسه در نقطه ای محروم در قزوین یک دستگاه آب سرد کن خریداری گردید که مبلغ آن با حمایت سیستم به حساب این دوست پیشنهاد دهنده واریز شد.
  2. در دومین قدم با پیشنهاد همکار گرامی خانم دکتر سحر جلالی از شهر رشت جهت فراهم کردن دیه یک فرد زندانی اعضاء ارجمند گروه همراهی کردند و مبلغ حدود 115میلیون ریال فراهم شد که تقریبا یک سوم دیه فرد در بند بود . با سعی تلاش دوستان در شهر رشت و جلب نظر ستاد دیه بقیه مبلغ دیه توسط ستاد دیه تامین شده و زندانی آزاد گردید.
  3. در سومین قدم جهت خانه  کودکان بی سرپرست شهر طبس دو دستگاه کولر گازی خریداری شود که این امر با مساعدت همکاران مادر در طبس و کمک قابل توجه سنا انجام شد.
  4.  در چهارمین قدم با نظرمساعد اعضای گروه مقرر گردید که از سفر تیم بسکتبال معلولین بم به شهر مشهد جهت مسابقات کشوری حمایت صورت پذیرد . با توجه به تعویق زمان سفر بلیط سفر این دوستان توسط سنا در زمان سفر این تیم پرداخت خواهد شد .
  5.  همچنین از بیماران متعددی حمایت های مختلف به عمل آمد ، چون جزء وظایف تعریف شده خیریه سنا است.


شماره کارت های خیریه سنا (بنام خیریه سپیدجامگان نیکوکار سنا )

(6274-1219-4002-8970 )

(بانک اقتصاد نوین -حمایت تحصیلی )

(6274-1219-4004-0900)

(بانک اقتصاد نوین -حمایت درمانی )

(6104-3377-3690-6635)

(بانک ملت -نذورات )

(6219-8610-3398-3767)

(بانک سامان -بنر و استند تسلیت )