وضعیت پروژه: پروژه های تکمیل شده

چنان باش وچنان زندگی کن که اگر همه مثل تو بودن  این زمین بهشت می شد


به لطفا اعتماد شما خیرین ، از محل جمع آوری کمک برای #سیل سیستان بلوچستان ، توانستیم یک دستگاه تصفیه آب برای بخش تلنگ شهرستان قصر قند ، استان سیستان بلوچستان خریداری کنیم .قراره روستاهای دنسر و حومه از این به بعد از آب تصفیه شده استفاده کنند. خیلی خوشحالیم که در این راه خیریه و مردم این ناحیه را همراهی کردید .