وضعیت پروژه: پروژه های تکمیل شده

گزارش بخش درمان در خرداد99
به گزارش مددکار خیریه سنا مبنی بر خانواده ای بی بضاعت که زن و شوهر نابینا هستند و مرد کم شنوا است و نیازمند سمعک است خیریه سنا یک دستگاه سمعک به ایشان اهدا کرد.

🔻شماره کارت خیریه سنا جهت کمک به بخش درمـــــان🔻
6274-1219-4004-0900