مشاوره و راهنمایی تخصصی به بیماران بی بضاعت و فراهم کردن بستر مناسبی جهت تشخیص و درمان بیماری با عنایت به وضعیت حرفه ای اعضاء و حامیان سنا به منظور کاستن از هزینه های تشخیصی و درمانی نیازمندان (طرح درمان به صورت مستمر میباشد )

 

۰ ریال

0

حامی پروژه

اشتراک گذاری