طرح حمایت از درمان بیماران

مشاوره و راهنمایی تخصصی به بیماران بی بضاعت و فراهم کردن بستر مناسبی جهت تشخیص و درمان بیماری با عنایت به وضعیت حرفه ای اعضاء و حامیان سنا به منظور کاستن از هزینه های تشخیصی و درمانی نیازمندان (طرح درمان به صورت مستمر میباشد )  ادامه

مشخص نشده